dentysta dla dzieci

2019-02-06

Dentysta dla dzieci! Co należy powiedzieć o VAT?

Dentysta dla dzieci! Jak kształtuje się VAT w takiej firmie?


Pierwszą podstawową zmianą, jest na nowo określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Od 2014r. obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi, anie jak dotychczas w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z takich regulacji wynika, iż pomimo braku faktury, czy też opóźnienie w jej dostarczeniu, nie będzie miało wpływu na termin rozliczenia się z podatku VAT-gdyż po nowelizacji sam dokument (wystawienie faktury) schodzi na dalszy plan, jeżeli chodzi o kształtowanie się stanowiska dentysta dla dzieci http://dentystadladzieciwarszawa.pl/. Zmianie uległy terminy wystawiania faktur-po zmianie fakturę można wystawić na 30 dni przed dokonaniem dostawy/wykonaniem usługi, ale nie później niż 15. dnia, licząc od zakończenia miesiąca, w którym doszło do wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Ta zmiana może oznaczać, że z czasem znikną faktury zaliczkowe, czy faktury pro-forma, skoro już 30 dni przed sprzedażą towaru czy wykonaniem usługi będzie możliwość wystawiania faktur. Pozostają jednak branże, których powyższe zasady nie dotyczą, czyli obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w firmie, gdzie obecny jest dentysta dla dzieci. Zaliczono do nich sfery: usług budowlanych i budowlano-montażowych, czynności polegających na drukowaniu książek oraz ich dostawy, dostawy energii cieplnej i elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych nakierowanych niekiedy na dentysta dla dzieci.


Zmianie uległy także podstawa opodatkowania podatkiem VAT, co jest gigantyczną zmianą. W roku 2013 podstawą opodatkowania był obrót (kwota należna pomniejszona o kwotę należnego podatku). W roku 2014 do podstawy opodatkowania trzeba doliczyć nie tylko obrót ale wszystko co stanowi zapłatę za towar czy usługę (czyli dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług oraz prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia). Do podstawy opodatkowania nie wlicza się udzielonych upustów i obniżek.

Razem z tymi zmiana inaczej niż dotychczas będzie powstawał moment do odliczenia podatku VAT. Nie jest to już dzień otrzymania faktury, a moment, w którym do nabytych towarów czy usług powstał obowiązek podatkowy. Czyli jeśli faktury spływają z dużym opóźnieniem, podatnik sam będzie finansować podatek VAT. Faktury korygujące także uległy zmianie- od 2014 r. obniżenie VAT należnego jest możliwe wówczas, gdy wystawca faktury udokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej, nawet jeżeli podatnik nie uzyska potwierdzenia tego faktu. Nowelizacja ustawy o VAT, która zaczęła obowiązywać 1 kwietnia 2014 r. wprowadziła ograniczenia w odliczaniu podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to jednak tylko aut przeznaczonych do użytku „mieszanego”. Pełne odliczenie od pozostałych pojazdów będzie jednak wymagało spełnienia dodatkowych warunków. Ma to nakierowanie, jeżeli chodzi o dentysta dla dzieci. Modyfikacja zasad rozliczania VAT od zakupu i eksploatacji pojazdów samochodowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej spowodowała zmianę podejścia do dotychczasowych reguł opodatkowania aut firmowych. Prawodawca wprowadził do ustawy o VAT kolejną definicję pojazdu samochodowego. Za pojazd samochodowy od 1 kwietnia 2014 r. będzie uznawany każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jest to definicja odsyłająca do przepisów ustawy o ruchu drogowym, która wyeliminuje problemy związane z interpretacją stosowania ustawy o VAT do innych pojazdów niż samochody osobowe, takich jak np. motocykle, quady. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2014 r. wszystkie przepisy ustawy o VAT dotyczące pojazdów samochodowych będą stosowane do takich pojazdów, z jakich korzystać może w nagłych przypadkach dentysta dla dzieci. Znowelizowane przepisy spowodowały odmienne podejście dostosowania limitów- w odliczaniu VAT. Ograniczenie odnosi się już nie tylko do samochodów osobowych, ale do wszystkich pojazdów samochodowych, których definicja została wprowadzona do ustawy o VAT. Ponadto ograniczenie podatku naliczonego będzie dotyczyło tylko nabycia samych pojazdów, ale wszelkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Limity w odliczeniu nie będą miały zastosowania, gdy: pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, pojazdy samochodowe są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (musi to wynikać z dokumentów pojazdu), przeznaczenie towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związane z tymi towarami usługi montażu, naprawy i konserwacji, wskazują obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (na przykład oznaczenie taxi).


Trzeba też pamiętać o nowej konstrukcji prawnej, która wymaga od podatnika udowodnienia, że pojazd jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej. Przepisy nowelizacji wprowadziły do ustawy o VAT generalne domniemanie używania przez podatników pojazdów samochodowych zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do innych celów. Oznacza to, że to podatnik będzie musiał udowodnić, iż jest inaczej. Do czasu wejścia wżycie ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - czyli do 31 marca 2014 r. przedsiębiorcy mogli odliczać cały VAT od samochodów „z kratką’’ Konieczne było jednak spełnienie określonych wymogów. Przepisy dopuszczały pełne odliczenie VAT w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej: 425 kg dla pojazdów z 1 miejscem, 493 kg dla pojazdów z 2 miejscami, 500 kg dla pojazdów z trzema lub więcej miejscami. Miejmy to na uwadze prowadząc działalność ukierunkowaną na dentystę dla dzieci.


Dopuszczalna ładowność oraz liczba miejsc była określana na podstawie dokumentów wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (przy braku tych informacji pojazd jest uznawany za osobowy). W konsekwencji w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. wróciło prawo do pełnego odliczania VAT w przypadku samochodów popularnie określanych mianem „kratek” oraz spełniających tak zwany wzór Lisaka, które kiedyś uprawniały do pełnego odliczenia (nawet jeśli nie zawsze wynikało to z krajowych przepisów). W pozostałym zakresie przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. utrzymały w mocy reguły odliczania obowiązujące do końca 2013 roku, tj. ograniczenie do 60% VAT, nie więcej niż 6.000 zł dla samochodów osobowych i innych pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony. Ograniczenia te nadal nie dotyczyły np. samochodów typu pick-up czy też pojazdów specjalnych odnoszących się do dentysta dla dzieci.


Mimo niewątpliwego wykorzystywania samochodu do celów działalności opodatkowanej przedsiębiorca nie zawsze może odliczyć podatek naliczony w pełnej wysokości. Przepisy ograniczają prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów. Regulacje te (ograniczenia) nie dotyczyły przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) nastąpiło na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów- o podobnym charakterze i stanowiło przedmiot działalności podatnika. Wówczas przysługiwało pełne odliczenie. Przepisy wyłączały także możliwość odliczenia VAT od zakupu paliwa do napędu tych pojazdów (z częściowym odliczeniem). W konsekwencji w przypadku zakupu aut osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przysługująca do końca marca 2014 roku kwota VAT do odliczenia stanowiła 60% kwoty podatku określonej w fakturze (lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca), ale nie więcej jednak niż 6.000 zł. Warto o tym pamiętać decydując się na współpracę z dentysta dla dzieci.


Do końca marca 2014 roku przedsiębiorca mógł odliczyć cały podatek przy zakupie pojazdów samochodowych innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Z pełnego odliczenia korzystały także lżejsze pojazdy, które spełniały jeden z następujących warunków przedstawionych poniżej. Mają jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i są klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Posiadają więcej niż jeden rząd siedzeń oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość tej części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu w działalności, gdzie między innymi pracuje dentysta dla dzieci. Do obliczenia tej proporcji długość pojazdu uznaje się za odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków. Mierzy się ją w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części przeznaczonej do przewozu ładunków. Mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków.

Posiadają kabinę kierowcy i przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Są pojazdami specjalnymi (musi wynikać to z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym). Są pojazdami samochodowymi innymi niż ww. w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 2 - jeśli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.


Przedstawiając firmę nakierowaną zarówno jak na przewozy, ale i dentystę dla dzieci nie należy zapominać, że jest to związane z pojazdami samochodowymi konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Przeznaczenie takie musi jednak wynikać z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym. Co ważne - dopuszczalną ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń), o których mowa w pkt 6, określało się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych dokumentach nie miały wpisanej (określonej) dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznawało się za samochody osobowe zlimitowanym odliczeniem, jeżeli chodzi o dentysta dla dzieci. Prawo do odliczenia całego podatku naliczonego przy zakupie pojazdu dawało również możliwość odliczenia 100% podatku od paliwa do jego napędu. Jednak dla pojazdów wymienionych powyżej w pkt 1-4 przysługiwało ono tylko wówczas, gdy spełnienie wymagań dla tych pojazdów było potwierdzone przez okręgową stację kontroli pojazdów (OSKP) zaświadczeniem wydanym na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu oraz w dowodzie rejestracyjnym tego samochodu była adnotacja o spełnieniu tych wymagań. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to jednak tylko aut przeznaczonych do użytku „mieszanego”, to jest wykorzystywanych zarówno związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do potrzeb prywatnych (np. dojazd do pracy, używanie w weekendy.  Zdaniem ustawodawcy wykorzystywanie „mieszane” ma charakter potencjalnej (a nie tylko faktycznej) możliwości używania pojazdu do celów prywatnych. Wystarczy bowiem jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych, aby nastąpiło wykorzystanie „mieszane”. W konsekwencji w noweli przyjęto założenie, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony służy użytkowi „mieszanemu” i wszystkie wydatki z nim związane podlegają odliczeniu w 50% (z pewnymi wyjątkami).


Ograniczonym prawem do odliczenia zostaną objęte wydatki związane z pojazdami samochodowymi o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony. Jednocześnie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do art 2 ustawy oVAT legalnej definicji pojazdu samochodowego(pkt 34), jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalności z przewozem, w tym również warto wspomnieć o firmach stomatologicznych, a tym samym dentysta dla dzieci.